Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Art. 3

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
  2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania także na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  3. Stowarzyszenie realizuje swe cele szczególnie intensywnie na terenie województwa wielkopolskiego.

Art. 4

  1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

Art. 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw ma prawo zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 7
Celami Stowarzyszenia są:

  1. promocja turystyki i rekreacji w szczególności turystyki kulinarnej,

b) współpraca w ramach akcji charytatywnych lub ich organizacja,

c) promocja zdrowego stylu życia, zwłaszcza zdrowego odżywiania,

d) propagowanie wysokiej kultury jedzenia,

e) promocja turystyki kulinarnej,

f) poszerzanie świadomości kulinarnej zwłaszcza wśród uczniów szkół i studentów uczelni wyższych,

g) promocja kuchni, tradycji i obyczajów regionalnych,

h) zwiększanie zasobów wiedzy na temat turystyki kulinarnej,

i) inicjowanie i rozwijanie wzajemnych relacji w branży turystycznej i gastronomicznej,

j) rozwijanie klasycznych i nowoczesnych form turystyki kulinarnej,

k) zwiększanie zainteresowania turystyką kulinarną,

l) integracja środowisk gastronomicznych i turystycznych,

ł) podnoszenia kwalifikacji i umiejętności dla przyszłych i obecnych pracowników lokali gastronomicznych, zwłaszcza studentów,

m) kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych,

n) uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków stowarzyszenia,

o) rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego żywienia w społeczeństwie,

p) poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów.

 

Art. 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) wydawanie broszur, informatorów, przewodników i książek związanych z celami Stowarzyszenia,

b) współpracę w ramach akcji charytatywnych,

c) organizowanie szkoleń,

d) działalność marketingową i reklamową,

e) organizowanie imprez o charakterze turystycznym i kulinarnym,

f) organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych i popularnonaukowych,

g) przeprowadzanie akcji promujących zdrowe odżywianie,

h) organizowanie i przeprowadzanie spotkań, prelekcji, kursów, festynów, pokazów, wystaw, kongresów,

i) współpracę z organami władzy samorządowej,

j) tworzenie, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów dotyczących turystyki, zwłaszcza turystyki kulinarnej

k) tworzenie szlaków turystycznych,

l) organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia,

ł) nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi organizacjami pozarządowymi,

m) pozyskiwanie funduszów na cele Stowarzyszenia,

n) skupianie wokół stowarzyszenia grupy firm i instytucji w celu propagowania turystyki kulinarnej,

o) pozyskiwanie i gromadzenie informacji o światowych tendencjach turystyki i sztuki kulinarnej

p) popularyzację wiedzy w przedmiocie narodowych tradycji kulinarnych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży Zarządowi pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

Art. 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wybitny wkład w rozwój turystyki kulinarnej w Polsce i na świecie bądź naukowej refleksji nad nią.
2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadawana jest uchwałą Walnego Zebrania, podejmowaną na wniosek Zarządu albo, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Art. 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania uwag i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,

e) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym podczas Walnego Zjazdu. Prócz tego posiadają oni prawa identyczne jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklaracji złożonych przy wstępowaniu do Stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Art. 13
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu
– z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– na pisemny wniosek złożony przez przynajmniej dziesięciu członków zwyczajnych,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

– z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres roku.

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały.

3. W przypadku złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia, członkostwo ustaje z chwilą negatywnego rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie. Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

Art. 15
1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Art.17
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 6 lata i dopuszczalne jest ponowne pełnienie funkcji w przyszłych kadencjach.

WALNE ZEBRANIE

Art. 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co sześć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty złożenia pisemnego wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.  O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jego miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 

Art. 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f) uchwalanie budżetu,

g) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

h) podejmowaniu uchwał o wysokości składek,

i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Stowarzyszenia.

Zarząd

Art. 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje on Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego prezes.

Art. 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

h) realizacja celów Stowarzyszenia,

i) zwoływanie Walnego Zebrania.

 

Art. 22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Art. 23

Fachowymi organami Zarządu są komisje, rady i zespoły.

Przewodniczący komisji, rad i zespołów biorą udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna
Art. 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego przez Zarząd Stowarzyszenia  na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

Art. 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

g) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

h) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członkók

 

Art. 26

W przypadkach określonych w Art. 25 lit. f) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

Art. 27
1.Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów między członkami i organami Stowarzyszenia lub orzekania w sprawach dyscyplinarnych.
2. Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Sąd Koleżeński wybiera z swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza.

Art. 28
1. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
2. W pierwszej instancji Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członków Stowarzyszenia wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu.
3. W drugiej instancji Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji oraz odwołań od decyzji Zarządu.
4. Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w zespole trzyosobowym, w drugiej instancji w zespole pięcioosobowym.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w pierwszej instancji przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
6. Od orzeczenia Zarządu przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie.
6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji nie przysługuje odwołanie.

Art. 29
1.Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w sprawach:
a) interpretacji statutu Stowarzyszenia,
b) orzekania zgodności uchwał władz Stowarzyszenia za statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa.

2.Orzekając o zgodności uchwał za statutem lub przepisami prawa, Sąd Koleżeński bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz zachowanie statutowych wymogów do podjęcia uchwały. Orzeczenie może się odnosić do całej uchwały lub do poszczególnych postanowień.

3.Uchwałę Sądu Koleżeńskiego stwierdzającą niezgodność uchwały z statutem lub przepisami prawa prezes Sądu Koleżeńskiego przekazuje:

a) władzy Stowarzyszenia, która podjęła uchwałę,
b) wnioskodawcy,
c) Zarządowi, a także Komisji Rewizyjnej, jeśli orzeczenie dotyczy Zarządu.

4. Wnioskodawcą może być:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) pięciu członków zwykłych Stowarzyszenia.
Art.30
1.Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
a) upomnienie,
b) naganę,

c) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,

d) wykluczenie z Stowarzyszenia,

e) pozbawienie wyróżnień honorowych Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński może orzec o winie odstępując od wymierzenia kary.

3. Wnioskodawcą może być:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) pięciu członków zwykłych Stowarzyszenia.
Art. 31
Prezes lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

Art. 32
Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

Art. 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz pożytki z majątku Stowarzyszenia,

e. dochody z działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego rachunku bankowym.

 

Działalność gospodarcza

Art. 34

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia stanowi:

a) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą rozrywką

b) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

c)  58 Działalność wydawnicza

d) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

e) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji

f)  93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

g) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

h) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

i) 74.20.Z Działalność fotograficzna

j) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

3.Zarząd jest uprawniony do samodzielnego rozszerzania lub zawężania przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Sposób reprezentacji

Art. 35
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 36
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art. 37
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Pobierz statut pdf

 

 

Plugin by:aaM